петък, 28 август 2015 г.

В ПОМОЩ НА ВЕЛОСИПЕДИСТИТЕ

велосипед

ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 


 Чл. 15, ал. 5. Когато няма специално предназначена за тях пътна лента или алея, водачите на мотопеди, велосипеди и други немоторни превозни средства може да използват за движение разположения отдясно по посоката на движението им пътен банкет, ако той е годен за това и ако това не пречи на другите участници в движението.
Чл. 55, ал. 1. На път, обозначен като автомагистрала или скоростен път със съответния пътен знак, е разрешено движението само на автомобили и мотоциклети, чиято конструктивна максимална скорост надвишава 50 km/h. Движението на други пътни превозни средства, както и движението на пешеходци, воденето на животни и навлизането на автомобили, теглещи пътни превозни средства с гъвкава връзка, е забранено.
Чл. 79. За да участва в движението по пътищата, отворени за обществено ползване, всеки велосипед трябва да има изправни: 1. спирачки; 2. звънец и да няма друг звуков сигнал; 3. устройство за излъчване на бяла или жълта добре различима светлина отпред и червен светлоотразител отзад; допуска се поставянето на устройство за излъчване на червена светлина отзад; 4. бели или жълти светлоотразители или светлоотразяващи елементи отстрани на колелата.
Чл. 80. Водачът на велосипед е длъжен: 1. да ползва светлоотразителна жилетка при управлението му извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост; 2. да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за движение. Чл. 81. На водача на двуколесно пътно превозно средство е забранено: 1. да се движи успоредно до друго двуколесно пътно превозно средство; 2. да управлява превозното средство, без да държи кормилото с ръка, както и да освобождава педалите, с които контролира превозното средство; 3. да се движи в непосредствена близост до друго пътно превозно средство или да се държи за него; 4. да превозва, тегли или тласка предмети, които пречат на управлението на превозното средство или създават опасност за другите участници в движението; 5. да управлява превозно средство по площите, предназначени само за пешеходци; тази забрана не се отнася за велосипедисти на възраст до 12 години.
Чл. 107. Пешеходец е всеки участник в движението, който се намира на пътя извън пътно превозно средство и не извършва работа по пътя. За пешеходци се считат и лицата: 2. които бутат велосипед, мотопед или мотоциклет.
Чл. 110. Извън населените места, при липса на банкет или тротоар или при невъзможност те да бъдат използвани, лицата, бутащи велосипед, мотопед или мотоциклет, са длъжни да се движат по платното за движение, като се придържат възможно най-близо до дясната му граница.
Чл. 179, ал. 1. Наказва се с глоба от 50 до 150 лв.: 5. който не спазва предписанието на пътните знаци, пътната маркировка и другите средства за сигнализиране, правилата за предимство, за разминаване, за изпреварване или за заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението.
Чл. 180, ал. 1. Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. водач, който: 1. наруши правилата за използване светлините на пътно превозно средство, за престой или за паркиране, за използване на пътното платно или управлява технически неизправно пътно превозно средство, извън случаите по чл.
179, т. 4, когато в резултат на нарушението е създадена непосредствена опасност за движението.
Чл. 183, ал. 1. Наказва се с глоба 10 лв. водач, който: 5. управлява велосипед без светлоотразителна жилетка в нарушение на чл. 80, т. 1; Ал. 2. Наказва се с глоба 20 лв. водач, който: 1. неправилно престоява или е паркирал неправилно; 2. нарушава правилата за разположение на пътно превозно средство върху платното за движение; 3. не спира на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“, неправилно се включва в движението, неправилно се престроява, неправилно изпреварва или не спазва предимството на друг участник в движението; Ал. 4. Наказва се с глоба 50 лв. водач, който: 4. управлява пътно превозно средство, което не е моторно, без необходимите светлоотразителни елементи; Ал. 5. Наказва се с глоба 100 лв. водач, който: 1. преминава при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването.
Чл. 184, ал. 1. Наказва се с глоба до 30 лв.: 1. водач на пътно превозно средство, което не е моторно, както и водач на организирана група пешеходци, на впрегатни, товарни или ездитни животни или на стада, който наруши правилата за движението по пътищата.
Чл. 185. За нарушение на този закон и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба до 20 лв.

Допълнителни разпоредби § 6.
По смисъла на този закон: 19. „Велосипед“ е пътно превозно средство най-малко с две колела, което се привежда в движение с мускулната сила на лицето, което го управлява, с изключение на инвалидните колички.

четвъртък, 27 август 2015 г.

Новини от Пазарджик - Фестивалът Беглика

Тази година Беглика фест се посвещава на живия, осъзнат обмен – на знания, на творчество, на емоции и идеи. 


Беглика фест отваря пространството си и времето за всички участници - гости и приятели, да взаимодействат свободно едни с други. Обменът е съвкупност от три цветни нишки, вплитащи се в една уникална шевица Играй, Твори, Бъди. „Играй“ е обагрено в лилаво. В този елемент влизат добре познати страни от фестивала като музика, живи изпълнения, танци, пърформънси и всичко онова, което кара човека да играе и да се забавлява на беглишки въздух. „Твори“ сияе в оранжево. Към този елемент се числят всички дейности, свързани с човешкото творчество под една или друга форма – изобретения, работилници, театрални и танцови сътворилници, кътове за творчество, стари и нови занаяти. Зелената нишка от шевицата е за „Бъди“. Бъди слага под крилото си всички срещи на Беглика като разнообразни форми на обсъждане, беседи и обмен на добър опит. Макар и тематично разделени, трите цвята са неизменно вплетени един в друг. Много от участниците и съдържанието на единия елемент попадат и в другите два, сътворявайки една завладяваща картина - пълна, красива и многолика Беглика на обмена. През годините Беглика се утвърди като един от водещите летни фестивали в България. Той е неизменно свързан с природата, с хармоничното общуване и с връзката на човека със заобикалящия го свят. Фокусира се върху теми с голямо обществено и социално значение – съхранение на околната среда, приемственост в традициите и развитие на личността чрез нови форми на обмен. Чрез новото, седмо издание, Беглика фест отваря портите си и става достъпна платформа за споделяне на знания, умения и опит. Всеки участник е вплетен в преживяването. По този начин, настоящото седмо издание доразвива идеите залегнали в случването на фестивала през миналите години и ги поставя на едно следващо равнище.

ПРОГРАМА -fest.beglika.org/bg/

вторник, 25 август 2015 г.

Новини от Пазарджик - Софийското дружество ще реши проблема със сметището

Софийското дружество „Еко Пазарджик” е избрано за изпълнител на проекта за депото 


 От Община Пазарджик съобщиха, че с решение от 21 август на възложителя за изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи в изпълнение на проект: „Регионалното депо за не опасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура”” е обявено ДЗЗД „Еко Пазарджик”, гр. София.  Предложената Обща цена за изпълнение на поръчката е 13 324 411, 56 лв. без ДДС или 15 989 293,87 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение е 429 календарни дни, считано от деня, следващ деня, определен за Начало на строителството - датата на съставяне и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво. Датата ще е в зависимост от евентуално обжалване на решението в 10-дневния законов срок. Строителят ще извършва строително-монтажни работи в изпълнение на инвестиционен проект: „Регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1 и съпътстваща инфраструктура”. Регионалното депо за неопасни отпадъци от регион Пазарджик, Клетка 1, се изгражда в рамките на ПИ 000723 в землището на с. Алеко Константиново, ЕКАТТЕ 00254, община Пазарджик, в рамките на определената площадка за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците, регион Пазарджик, която е с площ 347,637 дка. Имотът е публична общинска собственост, на Община Пазарджик. В действителност тази земя се намира в непосредствена близост със съществуващото общинско сметище, на 12 кm южно от град Пазарджик, на 1 km югоизточно от с. Алеко Константиново и около 1,8 km южно от с. Главиница в землището на с. Алеко Константиново, община Пазарджик, местност “Баира”. Разглежданата площадка е извън населените места. До площадката се достига по второкласен републикански път от гр.Пазарджик за гр.Пещера – отбивката за с. Капитан Димитриево и гр. Брацигово. Площта за изграждане на новото Регионално депо за неопасни отпадъци - Пазарджик, е 145 504 m2 и включва две нови клетки за депониране на отпадък на обща площ около 95 дка, от които предмет на финансиране е изграждането на Клетка 1 на площ от 53,4 дка. При изграждането на клетката за депониране се предвиждат преградни диги, дънен изолационен екран, система за събиране и отвеждане на филтрационни води (дренажни колектори, шахти), ретензионен басейн за филтрационни и други потоци отпадъчни води, система за улавяне, отвеждане и третиране на депониен газ, горен изолационен екран, канавки за повърхностни води и др. спомагателни съоръжения. Като част от регионалното депо ще бъдат изградени още входно-изходна зона с КПП, електронна автомобилна везна, зона за измиване на сметоизвозващи автомобили на изход, административно-битова сграда, експлоатационен и контролен път, паркинг с 4 паркоместа, резервоар за ПП-нужди, изгребна яма – всички на обща площ около 50 дка. Ще бъдат изградени и зелен пояс и ограда. На площадката се предвижда изграждане на необходимите технически съоръжения - помпена станция за осигуряване на необходимия напор на водата за питейно-битови и технологични нужди, както и площадкови водопровод и канализация, площадкови ел. мрежи и електропроводи, като захранването на консуматорите в Регионално депо за отпадъци от регион Пазарджик ще става от нов трафопост тип МТТ 20/0,4кV. - http://pa-media.net/news.php?extend.9504.12

понеделник, 24 август 2015 г.

Новини от Пазарджик - Тодор Попов

Срокът на проверката на Тодор Попов е удължен с още един месец 


 На сайта си Апелативна прокуратура - Пловдив публикува съобщение, което е озаглавено "По повод запитване от медии ви уведомяваме:" Днес, 24 август 2015 г., Окръжна прокуратура-Пазарджик удължи срока за приключване на проверката срещу кмета на Пазарджик Тодор Попов, се казва в текста на съобщението. Причината за това са не приключилите данъчни ревизии в НАП на Тодор Попов като физическо лице и на шест юридически лица – фирми, в които участие имат негови близки. Удължаването на срока е разрешено от наблюдаващия прокурор, който е преценил, че резултатите от данъчните ревизии са от изключително значение за решаване на казуса. Под ръководството на Окръжна прокуратура – Пазарджик продължават действията по проверката, която е удължена до 24 септември 2015 г.

 Проверката срещу Тодор Попов започна след излъчен репортаж по национална телевизия, напомнят от Апелативна. - http://pa-media.net/news.php?extend.9501.12

събота, 1 август 2015 г.

Мусака Витоша

Продукти
500 г картофи, 2 кафени чашки растително масло, 2 супени лъжици ориз, 1 глава кромид лук, 100 г моркови, 500 г спанак, 4 бр домата, 1/4 връзка магданоз, 2 яйца, 4 супени лъжици брашно, 2 кафени чашки прясно мляко, 30 г кашкавал, сол на вкус.

Приготвяне

Дребно нарязаният лук и настърганите моркови се задушават до омекване в 1/2 от мазнината, след което се прибавят и се задушават нарязаният на ивички спанак и оризът. Накрая се слага ситно нарязаният магданоз и малко сол. Картофите нарязани на филии се запържват в останалата 1/2 от мазнината и леко се посоляват. Доматите се нарязват на филии. В тава се слагат последователно на пластове 1/2 от доматите, 1/2 от картофите, спанака с ориза, останалите картофи и домати. Ястието се полива с малко прясно млеко и се пече 20 минути, залива се с бешамелов сос, приготвен от припечено брашно, останалото мляко и яйцата, поръсва се с настъргания кашкавал и се запича до златисто оцветяване на заливката.
мусака