сряда, 17 декември 2014 г.

Как Пенсионно - осигурителна система на България е доведена до фалит

Факти от историята взети от wikipedia -

 Историята на социалното и в частност на пенсионноосигурителното осигуряване в България започва 8 години след Освобождението, с приемането на Закона за пенсиите за инвалидност на военните лица от 11 ноември 1886 г. Той е считан за доста несъвършен, затова някои приемат за първи подобен акт Закона за пенсиите на учителите от 15 декември 1888 г. (влязъл в сила на 12 януари 1889 г., след публикуването му в бр. 4 на Държавен вестник), прокаран от правителството на Стефан Стамболов. С него започва изграждането на осигурителната система. Първоначално тя обхваща само държавните служители и работниците в държавните предприятия, а от 1918 г. и работещите в частните предприятия.

До войните за национално обединение, размерът на пенсиите е давал възможност за едно добро съществуване на пенсионерите, предвид малкия им брой и нарастващия демографски потенциал на страната. След двете национални катастрофи, завършили с подписания Ньойски договор, започва продължителен процес на обезценяване на пенсиите по обективни причини, който е прекъснат за кратко през 30-те години на 20 век и е възобновен отново по време на Втората световна война.

С приемането на Закона за общественото осигуряване от 1924 г. и на Закона за пенсиите за изслужено време от 1932 г. е оформена фондовата система за социалното осигуряване в България.

Следващият етап е изграждането на държавното обществено осигуряване, започнало със създаването на Института за обществено осигуряване през 1941 г., който се грижи за изграждането и доброто функциониране на обществените осигуровки в страната. Десет години по късно - през 1951 г. е ликвидирана системата на фондовото осигуряване и тя е заменена от изцяло държавна - с бюджетно финансиране на социалното осигуряване.

Действащото до Деветосептемврийския преврат и малко след него пенсионно законодателство определя точни и ясни критерии за отпускане на пенсии, като от първостепенна важност са размерът и продължителността на внесените осигурителни вноски. Участието в даден пенсионен фонд се доказва със специални марки в осигурителната книжка и с т.нар. Сведения за пенсиониране, издадени от съответния работодател.

През 1948 г. е приет нов Закон за общественото осигуряване, заменил действалия от 1924 г. такъв, който подменя фундаменталния принцип, че правото на пенсия се поражда от участието с осигурителни вноски в съответния фонд, а не от положения труд. Осигуровките на работниците и служителите по силата на новия закон се поемат изцяло от държавните предприятия и учреждения. Налице е в областта на осигурителните отношения и право през този период изцяло политическо законодателство - след 9 септември 1944 г. влиза в сила Закон за подпомагане на жертвите в борбата против фашизма и капитализма, който предвижда финансова помощ и безплатен ремонт на жилищата на "пострадалите". Постепенно кръгът на "пострадалите" правоимащи се разширява значително и обхваща и кръвните роднини на антифашистите до трета степен на родство, а също и тези по сватовство. Това е само началото на една цялостна законодателна поредица от мерки в подкрепа на тези лица, превръщайки пенсионната система на страната в част от широка мрежа от привилегии, които облагодетелстват една категория български граждани за сметка на основната част от българското общество, при това социално нуждаеща се.

През юни 1945 г. е приета от "народната власт" Наредба-закон за народните пенсии. Според този нормативен акт право на такава пенсия имат всички български поданици, които в периода от 9 юни 1923 г. до 9 септември 1944 г. са пострадали в борбата против фашизма и в резултат на това са станали инвалиди с най-малко 30% изгубена работоспособност. От право на пенсиониране по този закон могат да се възползват и тези, които са допринесли за борбата против фашизма като общественици, хора на науката, изкуството и литературата. Такива пенсии се отпускат и като наследствени на съпрузите, непълнолетните деца и родителите на загиналите антифашисти. През 1959 г. ЦК на БКП институционализира съществуването на института на Активните борци против фашизма и капитализма (АБПФК), по силата на което обстоятелство в зависимост от това в коя от четирите категории попадат тези лица, получават и съответния размер на пенсия по силата на специалното осигурително законодателство за тази категория физически лица. За да се отпусне пенсия на АБПФК от 1959 г. не е необходимо наличието на процент на инвалидност. Осигурителната и законодателна аргументация в случая е насочена към тежките условия на антифашистката борба, които са влошили здравето на кандидатите и това се е отразило на тяхната работоспособност. От съществена важност в случая е обаче обстоятелството, през годините кандидатът да не е изменил на комунистическите идеи, като за целта представи и съответен документ от ръководството на БКП, РМС, ОФ, а за техните ръководства - от Министерския съвет.

Преференциалното раздаване на пенсии след деветосептемврийския преврат на една социална група се осъществява паралелно с отнемането на осигурителните права на други български граждани, въпреки наличието на внасяни осигурителни вноски към субекти във фондовата система (които са одържавени). На 14 януари 1948 г. е обнародван Закон за лишаване от право на пенсия на лица, проявили фашистка дейност. Въз основа на него са спрени пенсиите на безследно изчезналите в периода от 9 септември 1944 г. до 30 март 1945 г. във връзка с преврата на 9 септември 1944 г., както и на осъдените от Народния съд, а също и на всички други физически лица, за които властта смята (т.е. по презумпция), че имат "фашистки прояви". В периода между 20 септември 1944 г. и 6 октомври 1944 г. убитите без съд и присъда и безследно изчезналите български граждани са около 20 000 души. Осъдени от Народния съд са 9155 души, но фактически броят на засегнатите от този специален и репресивен закон е реално много по-голям, особено предвид начина на правоприлагане и осъществяване на прасъдието в България през този исторически период. По силата този закон са отнети и наследствените пенсии, като не е признат за трудов стаж този положен от някои длъжностни лица преди 9 септември 1944 г. - кметове, помощник-кметове, полицаи и т.н.

Пенсионното законодателство в периода от 9 септември 1944 г. до приемането на Закона за пенсиите, влязъл в сила от 1 януари 1958 г. е с ясно изразен политически характер. Идеята за право на пенсия е, претворена и в законодателството, че тя е средство за овъзмездяване, а не резултат от дългогодишно осигуряване на лицето, при това реално осъществявано. Правото на пенсия е превърнато от отечественофронтовската и комунистическа власт управлявала страната в средство за раздаване на привилегии и за налагане на рапресии на инакомислещите, което е в противоречие с основни правни пранципи. На практика са лишени от средства за съществуване правоимащи, които реално са внасяли през годините осигурителни вноски за това, което е обезсмислило основните осигурителни принципи на общественото осигуряване.


Характерна черта на българската осигурителна и в частност пенсионносигурителна система в исторически контекст е, че тя е в много по-голяма степен обвързана с държавата, отколкото в развитите европейски страни в края на 19 и през 20 век. Одържавяването на социалното осигуряване в България по немски образец започва през 1941 г. със създаването на Института за обществено осигуряване, което е решителна стъпка за обхващането в осигурителната система на всички слоеве от активното население на страната от т.нар. свободни професии - земеделци, занаятчии и търговци, въпреки символичния размер на техните пенсии.

След Априлския пленум в България е приет Закона за пенсиите, влязъл в сила от 1 януари 1958 г., и останал в сила до влизането в сила от началото на 2000 г. на сега действащия Кодекс за социалното осигуряване.

От 1 януари 2000 г. в България е в сила нова пенсионноосигурителна система, изградена от три основни стълба: • държавно обществено осигуряване;
 • допълнително задължително пенсионно осигуряване при старост и смърт (професионален и универсален фонд);
 • допълнително доброволно пенсионно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация.Основната цел, която си поставя новата система на пенсионно осигуряване в България е привеждайки пенсионноосигурителната система в страната в съответствие с Европейския социален модел, да повиши жизнения стандарт на бъдещите български пенсионери.

Новият тристълбов български модел е смесен и комбинира двата основни принципа – разходопокривният (при държавното обществено осигуряване) и капиталово - покривният (при допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване).

четвъртък, 11 декември 2014 г.

Мълчалив протест пред община Пазарджик

Да и в провинцията се протестира макар мълчаливо и не атрактивно за медиите.

От една година всеки вторник от 15.00 ч. до 16.30 ч. – приемното време на кмета на Община Пазарджик, членове, съмишленици и симпатизанти на Сдружение „Човеколюбие” присъстваха пред сградата на Община Пазарджик в очакване да се реши бъдещето на Защитено жилище за хора с психични проблеми „Човеколюбие” и Социално предприятие „Човеколюбие”.
Въпреки това представителите на Сдружението не са приети от общинското ръководство и не са получили яснота за решаване на проблема.

Тези хора наистина вече цяла година протестират пред общината, но никой не им обръща внимание, нито ние гражданите, нито общината, ами  медиите къде са досега само водят статистика. Те не разливат млеко на пътя, не палят тютюневата реколта, не хвърлят домати по сградата на общината, те просто мирно протестират.Така е просто в този протест няма интрига, няма зрелище. Според мен лошото е, че протеста е пред община Пазарджик, а не пред парламента в столицата ни. Защото друго си е в столицата да протестираш веднага идват големите телевизии, правят се страници в фейсбук, онези правозащитните  организации веднага са на линия, ще дойде и Йоло Денев щатния протестър и шоуто започва.

Но тези хора са човеци те не искат да стават медийни звезди, те просто мирно си търсят правата, но са сбъркали държавата. Защото държавната администрация в България е, като Берлинска стена за своите граждани.
мълчалив протест


неделя, 7 декември 2014 г.

ПЕСЕНТА НА КОЛАРЯ

Дълъг път далечен, а звънчето
еднозвучно звъни, все звъни
и по широките скръбни полета
песента на коларя звънти.

Аз си спомням нощите блажени,
роден край и лесът от брези
и в очите, макар и студени,
като искри проблясват сълзи.

Колко чувства на радост и мъка
буди този напев прост и стар
и в сърцето, макар и в разлъка,
пак възпламва младенчески жар.

А звънчето звъни, сякаш стене,
спря коларят напева си стар
и отново извива пред мене
моят път надалеч, надалеч, надалеч.


стари градски песни

петък, 5 декември 2014 г.

Пълнен шаран - за Никулден

Продукти

1.4 кг  шаран,
сол и черен пипер

За плънката
 50 г масло
1 глава лук, нарязани на кубчета
1 супена лъжица (15 мл) ситно нарязан магданоз
1 чаена лъжичка (5 мл)  див лук
 120 гр   бяла  галета
3 яйца, бити
350 гр гъби, нарязани на ситно
около 1/2 чаша (6 супени лъжици) 75 мл червено вино (по желание)

Приготвяне


 1. Шарана се почиства от перките,люспите и вътрешностите, измива се със студена вода и се посолява със солта и черния пипер.
 2. Направете плънката. Разтопете маслото в тенджера, добавете лука и запържете леко в продължение на 3-4 минути, докато омекне. Махнете от огъня и добавете дивия лук, галетата и разбитите яйца. Да преседи  в продължение на 10 минути. След това се  разбърква с гъбите и малко  червено вино, ако е необходимо. Добавете  сол и черен пипер и се разбърква добре. 
 3. Слагате плънката в почистения шаран и зашивате с конец, след което го завивате плътно  с предварително намазано с масло готварско фолио. Поставете рибата в огнеупорен съд, залейте с вода. Сложете във предварително загряна  фурната и я нагласете на 160 градуса за 25 минути.
 4. Извадете рибата от фолиото и я поставете в подходяща чиния, като я гарнирате с лимон и много магданоз.

неделя, 23 ноември 2014 г.

Палачинки с плънка от праз - гурме рецепта

Рецепта от Моста на Лютата 


Продукти за 4 порции:

 • 4 стръка праз (само бялата част)
 • 1 чаена лъжица доматено пюре
 • 50 г масло
 • черен пипер
 • сол


         
Продукти за палачинките:
 • 2 ч.ч. прясно мляко
 • 300 г брашно
 • 2 бр. яйца
 • 1/4 ч.л. сода за хляб
 • 1/4 ч.л. сол
 • олио за пържене
 • 4 супени лъжици настърган кашкавалПриготвяне
Празът почистен и нарязан на колелца се задушава в маслото до омекване. Добавят се доматеното пюре и черен пипер. От млякото, яйцата, солта, содата и брашното се приготвя гъстичко палачинково тесто. На дъното на силно нагрято тиганче, намазано с мазнината за пържене с дълбока разливна лъжица се слага тестото. Като се изпече от едната страна, палачинката се обръща и се запича и от другата страна. Тиганчето се намазва отново с мазнина и по същия начин се правят и останалите палачинки. Задушения праз се разпределя в готовите палачинки и те се увиват на рула, наръсват се обилно с настърган кашкавал и се поднасят горещи със салата по избор.

понеделник, 13 октомври 2014 г.

Прочутата Асенова крепост - символ на Асеновград

Асеновата крепост, или Петрич, е средновековна крепост, която се намира в планината Родопи и е отдалечена на 2 км от Асеновград, България. Крепостта е съществувала още по времето на траките, преустроена е от Византия през IX век, за да охранява вратата на Беломорския проход и да осигури византийската граница в този край. Първите писмени сведения за крепостта са от XI век и са получени от устава на тогава построения Бачковски манастир. От тези сведения се вижда, че Асеновата крепост е притежавала собствена армия и администрация. Превземана е от кръстоносците по времето на Четвъртия кръстоносен поход. Крепостта съществува до 1410 г., разрушена е от нахлуващите османски войски.(източник W)вторник, 7 октомври 2014 г.

Равносметка след изборите!

За партиите: • Со пари, со благо и со малко кютек 8 партии са в парламента.


 • Нови работни места - нови партийни назначения.
 • Още Две партии ще кльопат от държавното канче.
За нас простосмъртните:


Пенсиите и заплатите  си остават същите.Тока се дига и така нататък.
Терминал 2 единственият изход за младите.


А ние ще останем да чакаме светлината в тунела.

(снимките ги копирах от нета)

понеделник, 29 септември 2014 г.

С деца на ИЗБОРИ!


Имаше на времето един филм с любимия ми актьор Георги Парцалев казваше се "С деца на море" много готин и смешен филм.

Този новият филм вече се върти 25 години и не е смешен, даже е тъжен .......
сряда, 24 септември 2014 г.

Копривщица най българския град

В денят на независимостта посетих град Копривщица и заснех малко снимки на чудните български къщи от далечното минало. Вярно, че някой са вече  порутени, но като цяло градчето е добре запазено и поддържано.А на мегдана по случай празника народни песни и хора.


събота, 20 септември 2014 г.

Кой, кой да изберем? - избори 2014 година

Бръмнаха ни главите с този въпрос цяла година. И така не разбрахме КОЙ, но едно се разбра държавата отива на фалит, а иначе богатите си стават по богати, а бедните по бедни. През цялата година всички политици говореха против олигарсите, и накрая пак не разбрахме КОИ са тези олигарси.

И така сега КОЙ да изберем, като всички са маскари. Няма да  гласуваме така казват по големия процент от имащи право да гласуват, и така си е защо да гласуват за маскари, но това е по лесния начин. Е па аз избрах по трудния да направя своя избор и да гласувам.

Защо?

Защото целта на властвуващите е точно тази малка избирателна  активност, за да си стоят на власт. И лека полека държавата ни се превръща в една "демократична диктатура" ръководена от така наречените олигарси. Тези същите власт имащи със своите послания и действия  карат обикновенните хората да се мразят едни други,  и затова в България действат законите на джунглата.

Защо избрах РБ - Реформаторски блок, защото те декларират, че ще въведат административни мерки - лустрационни закони, които са необходими на страната ни за да се намали голямата корупция по висшите етажи на властта. (Декомунизацията и в частност лустрацията в страните от бившия социалистически лагер, включително и в България, е насърчавана и от Европа. През 1996 г. Парламентарната асамблея на съвета на Европа (ПАСЕ) приема резолюция 1096 за мерките за разрушаване наследството на бившите комунистически тоталитарни системи. След тях са посочени приемането на редица лустрационни норми. В документът е посочено:
„Асамблеята отбелязва, че някои страни намериха за необходимо да въведат административни мерки, като лустраницонни или декомунизационни закони. Целта на тези мерки е да бъдат изключени лицата от изпълняване на управленска власт, ако не може да им се има доверие, че ще я изпълняват в съответствие с демократичните принципи, тъй като не са показали никаква ангажираност или вяра в тях в миналото и нямат интерес или мотивация да направят преход към тях сега.
Целта на лустрацията не е да се наказват хора, които се смятат за виновни – това е задача на прокурорите, които използват наказателното право – а да се защити новосъздадената демокрация.”)ДЕКЛАРАЦИЯ
Партиите от Реформаторския блок се явяваме на предсрочните парламентарни избори, за да оправдаем надеждите за по-добър живот и европейски стандарти на политическо поведение. Ще бъдем алтернатива на последните управления на страната и установения от тях модел на беззаконието и бедността.
I. Гарантираме, че всеки глас за РБ е глас за:
- Незабавни реформи в правосъдието, сигурността и енергетиката;
- Цялостна реформа на публичната администрация и прекратяване на партийната намеса в държавната служба;
- Електронни услуги за гражданите, бизнеса и администрацията, електронни обществени поръчки;
- Незабавно приемане на Европейския банков надзор, ускорено присъединяване на България към Еврозоната, активна роля на България в учредяването на Европейския енергиен съюз;
- Отстраняване от властови позиции на всички лица, свързани с бившата Държавна сигурност, лица със зависимост и конфликт на интереси.
II. РБ ще участва в реформаторско дясно-центристко правителство, което да:
- Отстрани БСП, ДПС и производните им от управлението на страната;
- Възпре ксенофобските и национал-популистки формации да диктуват дневния ред на управлението и да отдалечават България от Европа;
- Приеме стратегия за дясна социална политика, основана на реформа в образованието, здравеопазването и социалната сфера;
- Създаде благоприятна среда за развитие на бизнеса, честни и ясни правила за всички инвеститори;
- Подготви проект за промени в Конституцията и избори за ВНС заедно с президентските избори през 2016 година;
III. РБ ще проведе операция “Чисти ръце” в цялостното управление на страната, няма да създава и да търпи зависимости при взимането на решения. Политиката ни ще включва пълно разследване на политическите и икономически зависимости на последните управления, като:
- Предложи създаване на анкетна комисия за разследване на избора на Делян Пеевски за председател на ДАНС и другите скандални назначения на държавни позиции;
- Осигури пълна публичност на договорите за “Южен поток” и другите големи инвестиционни проекти;
- Разследване на дейността на КТБ и събиране на кредитите на банката, като нанесе публичен и икономически удар по политическата мафия.
За постигане на политическите си цели, ние ще се стремим при съставянето на правителство, в което позициите на Министър-председател, финансов и вътрешен министър да се заемат от политици с безупречна репутация, които не са заемали тези позиции в миналото.
Реформаторски блок
21 август 2014 г., София


понеделник, 14 юли 2014 г.

ЯЙЦА СЪС ЗЕЛЕНЧУЦИ

Жега е и, като влезне човек в кухнята и вземе да готви става страшно. Поради тази причина се разрових из архива и намерих тази бърза и вкусна рецепта. Както викат в турските сериали да ви сладко!
сос холандез

 Продукти за една порция
 2 яйца, 100 г млади моркова, 50 г млади картофи, 20 г прясно масло, 30 г сос холандез, захар, сол. Приготвяне Яйцата се измиват с хладка вода и се варят 4-5 минути. Още топли се пускат в студена вода, за да се обелят по лесно. Обелени се поднасят върху канапе от моркови, сварени във вода със щипка захар, сол и прясно масло. Канапето се поръсва с малко ситно нарязан магданоз. От двете страни на яйцата се нареждат купчинки моркови. Яйцата се заливат с сос холандез. До морковите се нареждат сварените картофи, залети с масло и поръсени с магданоз.

Сос холандез

 Продукти за една порция
20 г масло, 10 мл оцет, 10 г лук, 10 мл бульон, няколко зърна черен пипер, 1 жълтък, лимон на вкус, 20 г сметана и сол.

Лукът се нарязва на дребно и с оцета+ пипера се вари. Жълтъкът се разбива. Слагат се бульона и оцетът. С биене се съединява разбитото масло, докато сосът се изглади. Ако е нужно се подкиселява с няколко капки лимон. Съединява се с 20 г сметана. Към този сос може да се сложи малко доматен сос.

понеделник, 23 юни 2014 г.

Атентатът срещу Доган, и какво се случи след това!

Това съм го писал, след атентата и не съм го публикувал, защото исках да мине време и да видя какво ще се случи след това.  Исках да разбера дали родните политиците са разбрали посланието на извършителя, но уви всичко си остана по старому(корупция и чувство за безнаказаност).


Днес в махленските медии(пенсионерите в кафето) въобще не се дискутираше темата за несполучливия атентат срещу лидера на ДПС. Изглежда обикновените хора повече ги интересува сметките за тока, водата, колко пари да заделят  за доктор и лекарства. Но в медиите и социалните мрежи, като ли че избухна бомба. Започнаха да се създават разни групи в фейсбук, социолози, политолози и най различни разбирачи тръгнаха по медиите да си кажат думата(нали за това им плащат).Така е на българските медии и на определени хора в социалните мрежи им се плаща да манипулират хората, за да може настоящата политическа класа била тя управляваща или опозиция  да ни управлява вечно. Ами то преди 89 година пак така ни управляваха, само че към медиите прибавяме и силовата власт. Най ми е интересно как известни само в нашето медийно пространство журналисти започват да се вайкат какво ще стане с имиджа на България в чужбина, след неделния атентат. Щели сме да заприличаме на страна от третия свят. Ами като гледам доходите на повечето пенсионери, опашката от социално слаби мой съграждани пред пункта за раздаване на помощи, май ще сме подминали и третия свят. Обикновените хора в България не развалят имиджа на страната ни, развалят го разни самозабравили се политици, така наречените бизнесмени и лакоми за пари и слава журналисти. Не развалят ли имиджа на България родните магистрати, които са толкова корумпирани, че депутатите не могат да изберат конституционен съдия. Ако беше жив Алеко Костадинов "Бай Ганьо" щеше да е няколко тома. И в напредналите западни държави стават атентати(даже с жертви), но тамошните политици си взимат поука и създават условия да не се повтарят. А при нас нивите на хората не могат да опазят, камо разните му политически лидери.


А след атентата настана време разделно. Герб падна от власт и дойде нова тройна коалиция. Никой от десните не прескочи 4% - товата бариера и останаха извън парламента. Започнаха пак да се роят разни нови движения да спасяват България.  Интелигентните и успели хора на страната ни, провокирани от едно може би  най наглото и корумпирано правителство се опитаха с мирни протести да предизвикат нови парламентарни избори, но не получиха голяма подкрепа от хората извън столицата и за това не успяха. Студентите също опитаха да свалят правителството, като окупираха СУ„Св. Климент Охридски“, но и те не получиха голяма подкрепа от народа и загубиха.

Та това е положението перестройката ( при нас в България не е преход) продължава, създават се нови партии и движения и всички чакат майските евро избори да променят нещо.

А  последните събития показаха кой управлява държавата, ако това е държава.
четвъртък, 12 юни 2014 г.

Пасивното тютюнопушене - заплаха за здравето на непушачите

пасивното тютюнопушене


Тютюневият дим винаги е бил неприятен за непушачите, тъй като има лоша миризма, задушлив характер и дразни носа и очите. През последните 20 години твърдо бе доказано, че освен тези органолептични особености, вдишването на дима от непушачите може да бъде много опасно. Повечето от пушачите знаят, че пушенето вреди на здравето им, но много от тях не знаят, че когато пушат в присъствието на други лица, те увреждат освен собственото си здраве, и тяхното здраве. Макар, че рискът при непушачите е по-малък от този при пушачите, в резултат на пасивното пушене могат да настъпят редица болестни нарушения (включително рак, сърдечни заболявания, мозъчен инсулт, астма и др.).

Същност на пасивното тютюнопушене

Пасивното тютюнопушене (синоними: „недоброволно тютюнопушене"; „излагане на вторичен тютюнев дим"; „излагане на среда с тютюнев дим") представлява вдишване на комбинацията от страничния дим на тлеещата цигара и издишания дим от пушача на цигари. Колкото по-малко е помещението и колкото повече пушачи има в него, толкова по-опасна е средата на пасивното тютюнопушене - 89% от нея е в резултат на страничната димна струя и 11 % - в резултат на издишаната от пушача димна струя.

Пасивният пушач е този, който вдишва:

1. Издишаната главна димна струя от пушача- това е струята,коятосе получава от издишания от пушача директно вдишан дим през устния край на цигарата. Цигареният дим съдържа над 4 800 химични съединения, най-опасните, сред които, са:

 • никотин (стеснява кръвоносните съдове и учестява сърдечната дейност);
 • въглероден монооксид (отнема част от кислорода в еритроцитите);
 • катрани (отлагат се в белите дробове и предизвикват рак).
И други:
 • полициклични ароматни въглеводороди (бензо[а]пирен);
летливи (бензен, 1,3 - бутадиен, формалдехид, ацеталдехид);
 • нитрозамини (NNN, NNK, NAT, NAB);
 • метали (арсен, кадмий, хром, олово, живак, никел, селен);
 • компоненти на газовата фаза (азотен окис, циановодород);
 • акролеин;
 • ароматни амини;
 • етиленов окис.

2. Страничната димна струя на цигарата - това е материалът, освободен директно във въздуха от горящия край на цигарата + това, което се разсейва през цигарената хартия. Химическият му състав е като този на главната димна струя, но за разлика от нея съдържа по-голямо количество вредни вещества:

 • 2 пъти повече никотин и катрани;
 • 5 пъти повече въглероден монооксид;
 • 73 пъти повече амоняк;
 • 3 пъти повече бензо[а]пирен;
 • повече кадмий от основната димна струя.

Продуктите, проникващи в белия дроб на пушача чрез главната димна струя, се пречистват частично, тъй като преди това минават през неизгорялата част на цигарата и нейния филтър. Продуктите от страничната димна струя, обаче, попадат директно във въздухa. Поради бавното тлеене на цигарата, непрекъснато отделящият се дим от края ú е значително по-токсичен. Това е димът, който непушачът и пушачът вдишват в най-голям обем - 89% от въздуха в помещението, а токсичните вещества в него са в значително по-високи концентрации, отколкото се съдържат в дима, директно всмукан от цигарата и издишан след това.

Цялата   статията е публикувана на сайта на МЗ - http://www.mh.government.bg/ForThePacient.aspx?pageid=482&home=true&categoryid=3676&articleid=3706

петък, 25 април 2014 г.

Как да си направим 4 лесни шейкове-смутита за закуска


смутита
Всяка   сутринта се щураме насам, натам кой в подготовка на децата за училище,а друг  да се приготви за още един ден за работното си място. Винаги сме заети и забързани и  нямаме време да седнем и да хапнем  подходяща закуска. Решението е да се приготвят плодово-зеленчукови  шейкове или както му казват модерно в фейсбук смути. Шейковете-смутита осигуряват важни протеини, антиоксиданти, витамини и минерали от съставки, като кисело мляко, плодове и зеленчуци.


Можете да използвате любимите си плодове или зеленчуци или каквото има за сезона. Правенето на шейкове за закуска е бърз и идеален начин да получите тласък на енергия за сутринта, а те също така могат да служат, като следобедна закуска или десерт.

Днес ви предлагам  4 идеи за смутита, които  състоят не повече от 4 съставки.


Зелено смути
1 1/2 чаши портокалов сок
 2 големи манго
 2 чаши пресен магданоз или спанак мед (на вкус)

Смесете добре и изпийте за да бъдете здрави зеленото смути.

Морков-Ябълка смути
1 голяма ябълка
2 чаши пресен спанак (или други зелено листни)
2 цели моркови
1/2 чаша вода

Смесете добре всички съставки и  пийте.

Манго-Банана смути
1 манго - обелени, без семена и нарязани
1 банан
1 чаша  кисело мляко с ванилия

1 чаша прясно мляко

Пасирайте всичко в блендера докато стане гладко и е готово за пиене.


Оранжево-червено смути
2 големи портокала, обелени и  нарязани на парчета
1 чаша замразени боровинки

1 чаша замразени малини

Комбинирайте всички съставки в блендера и се пасират до гладко.


Можете да намерите повече шейкове-смутита или сокове, които ще почистват и стимулират тялото ви по естествен начин в този сайт - http://healthyandnaturalworld.com/

четвъртък, 13 март 2014 г.

Целувам ви ръка мадам

целувам
Мадам, Вас любя, по Вас копнея,
от дълги седмици по Вас лудея,
но няма полза, напразно всичко,
уви, сърцето Ви не е самичко!


Погледа Ви казва и мълчи,
но няма власт над моите мечти,
целувам Ви ръка мадам,
но друг е моят блян...


Аз тъй галантен съм, мадам,
май щом настъпи
сърцето Ви свободно пак
ще стане,
в краен случай, ще ме спасите,
ако сърцето си разделите.


(стари градски песни)

вторник, 11 март 2014 г.

Новини от Моста на Лютата - тигърчето


Новата клетка
Както вече се знае в пазарджишката зоологическа градина има сибирски тигър. Някой ще каже всичко мара втасала та общината и тигър да изхранва, мани ми и нова клетка му правят. Споко както викат младите тигърчето, което вече бая порасна е подарък на една наша съгражданка от чужд гражданин. Човека си поема всички разходи по изхранването му и построяването на новата клетка. Това е  любовта.


"Да обичаш дълбоко значи да забравиш себе си."
Жан-Жак Русо

сряда, 12 февруари 2014 г.

Пазарджиклии използват Паша Арк за сметище!Това се случва всяка година, след като се спре водата на канала се показват боклуците, които са изхвърлени през зимата. При нас в Пазарджик май по ни приляга  девиза "Да замърсим България за един ден" . Каквото и да прави общината всичко зависи от нас самите.

понеделник, 10 февруари 2014 г.

Замислен и отчаян

замислен и отчаян
Замислен, отчаян с разбити мечти
и с поглед угаснал, с ранено сърце.
Едничката радост ти беше за мене
лъжливо, коварно, но сладко дете.

Защо ли си времето губих напразно,
защо ли до болка сърце ми тупти?
Защо ли не отгатна, кажи ми тогава,
че любиш безумно ти друго сърце?

На него даряваш ти обич и ласки,
в сърцето ти радостна пролет цари.
А на мен  поднесе горчивата чаша,
в която разбити са моите мечти.

През дим от цигари ликът ти аз виждам,
алкохолните пари навяват тъга.
Угасналата обич, крещи във душата ми
и ето такава е моята съдба.

(стари градски песни)

сряда, 29 януари 2014 г.

Зимни салати с праз

праз


Салата от праз със сос от сирене

Продукти
1 1/2 кг изчистен праз, 50 г мазнина, 3 лъжици вода, сок от един лимон, 2 триъгълничета топено сметаново сирене, 25 г картофено нишесте, 1/8 л прясно мляко, сол, черен пипер, индийско орехче.

Приготвяне
Нарязваме изчистения и измит праз (само бялата и светло зелена част)   на парчета с дължина около 5 см. Загряваме мазнината в тенджера, слагаме праза, посоляваме, добавяме черен пипер и изпържваме леко при непрекъснато бъркане. След това наливаме водата и задушаваме на слаб огън до омекване. Изваждаме праза от тенджерата наръсваме го с лимоновия сок и го оставяме малко да изстине. Междувременно слагаме сиренето в тенджерата и го разбъркваме, прибавяме картофеното нишесте  което предварително е размито в студеното мляко и оставяме да заври, след това подправяме с черен пипер и индийско орехче, посоляваме на вкус, снемаме от огъня и поливаме с горещия сос охладения праз. Поднася ме веднага към свински котлети, кюфтета, пилешки шницели.

Салата от праз с пилешко месо и моркови


Продукти
400 г пилешки гърди, 20 г мазнина, сол, смлян черен пипер, 500 г праз, 200 г моркови, 1 голяма ябълка, 250 г майонеза, 1 лъжица пикантна горчица, 1/2 кофичка кисело мляко.

Приготвяне
Задушаваме пилешките гърди в мазнината от двете страни. Поръсваме ги със сол и черен пипер и ги оставяме да изстинат. Почистваме основно праза, измива ме го, отрязваме зелените краища (използваме ги за супа), измиваме още един път и нарязваме бялата част на тънки колелца. Светлозелената част нарязваме също на тънки кръгчета и сваряваме в кипяща леко подсолена вода за около 3 минути. След това отливаме водата, заливаме праза със студена вода и го оставяме да се отцеди. Обелената и почистена от сърцевината ябълка нарязваме на резенчета. Нарязваме пилешките гърди на малки парченца и ги смесваме със суровия и сварения праз, нарязаната ябълка и настърганите моркови. Разбъркваме майонезата с горчицата, черния пипер и киселото мляко. Заливаме салтата, разбъркваме и слагаме в хладилника да отлежи за половин час. 

сряда, 15 януари 2014 г.

Пълнено червено цвекло

Продукти
12 главички червено цвекло, 250 грама кайма, 1/2 пакетче краве масло, 1 глава кромид лук, 1 твърдо сварено яйце, сол, смлян черен пипер.

Приготвяне
Червеното цвекло се измива и се сварява в подсолена вода. Главичките внимателно се обелват, отрязват се капачета откъм дръжките и се издълбават. Лукът се настъргва и се задушава с 2-3 супени лъжици масло. Прибавя се каймата, и след като се запържи се добавят солна вкус, черния пипер и ситно нарязаното яйце. Главичките цвекло се напълват, поставят се капачетата и се нареждат в тавичка. Заливат се с вода и останалото масло.
Пекат се на умерена фурна.

понеделник, 6 януари 2014 г.

Българите отбелязват Богоявление с ледено потапяне и разделение

СОФИЯ, България (AP) - Хиляди млади мъже се хвърлиха в ледените реки и езера в цяла България в понеделник, за да спасят  кръстовете хвърлени от свещениците по стар ритуал по случай празника Богоявление. - http://news.yahoo.com/bulgarians-celebrate-epiphany-icy-dip-095152004.html;_ylt=A2KJ3Ccn9MpSdnIAdnbQtDMD
 Богоявление

 За втора поредна година част от мъжете, които традиционно участват в ритуала в Тунджа отказаха да влязат във вира в центъра на града и извиха алтернативно хоро в местността Паниците. Причината е, че част от калоферци се противопоставиха на опорочаването на местната традиция от пришълци от други градове, които идват пияни, скачат без носия във водата или замерят танцьорите и музикантите с бутилки и туби. За да спазят изпълнят ритуала както е познат от дрeвни времена, традиционалистите изиграха своя танц на друго място в Тунджа, където също бе хвърлен богоявленски кръст. - http://belogradchik.kmeta.bg/kmetyt-na-kalofer-vodi-myzhkoto-horo-v-reka-tundzha-22132.html